CZ SK

Warunki Handlowe

Niniejsze Warunki Handlowe mają zastosowanie do zakupów w sklepie internetowym www.ionic-care.pl Warunki bardziej szczegółowo precyzują prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

1. Dane kontaktowe

Nazwa sklepu internetowego: www.ionic-care.pl
Prowadzący sklep: HÖGNER s.r.o.
Siedziba: Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
Regon: 27503542
NIP CZ27503542
Wpisana w: Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, dział C, nr wpisu 22876
Telefon: +420 498 500 604
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres kontaktowy: Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

Informacje

Informacje o towarach i cenach podane przez Sprzedawcę są wiążące, z zastrzeżeniem oczywistych błędów. Ceny są przedstawiane łącznie z wszystkimi podatkami (np. podatkiem VAT), bez kosztów dostawy towarów.

Akceptowane metody płatności: płatność kartą online

Akceptacja oferty z elementem uzupełniającym lub odstępstwem nie stanowi akceptacji oferty.

Potwierdzenie treści umowy zawartej w innej formie niż pisemnej, które różni się od faktycznie uzgodnionej treści umowy, nie wywołuje skutków prawnych.

Odbiór niezamówionego świadczenia przez Kupującego nie oznacza akceptacji oferty.

Zdjęcia prezentowane na stronie sklepu są zgodne ze sprzedawanym towarem.

Sprzedawca udostępnia instrukcje obsługi w postaci elektronicznej przed zawarciem umowy.

Doręczenie towaru

Sprzedawca dostarczy kompletny towar Kupującemu, w tym dokument zakupu, nie później niż w ciągu 10 dni od potwierdzenia zamówienia, o ile przy poszczególnych towarach nie podał innego terminu dostawy. Jeżeli przy towarze podano określenie „w magazynie”, Sprzedawca wyśle towar najpóźniej do dwóch dni roboczych. Kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru i zapłaty ceny. Kupującemu zalecane jest, aby przy odbiorze towaru dokonał bezzwłocznie jego sprawdzenia.

O ile Kupujący tego zażąda, Sprzedawca potwierdzi mu w formie pisemnej, w jakim zakresie i przez jaki czas trwają jego obowiązki wynikające z wadliwego wykonania i w jaki sposób Kupujący może skorzystać z praw wynikających z tego tytułu.

Cena i sposób dostawy:

 • DPD private – 31 PLN

Anulowanie zamówienia i odstąpienie od umowy

Kupujący może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od odbioru towaru lub ostatniej części dostawy, bez względu na sposób dokonania odbioru towaru lub płatności. Podany termin służy do tego, aby Kupujący w stosownym zakresie zapoznał się z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością towaru.

Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy również w dowolnej chwili przed dostawą towaru.

Odstąpienie od umowy Kupujący prześle Sprzedawcy albo przekaże w terminie 14 dni. Kupujący nie musi podawać powodu odstąpienia od umowy. Dla ułatwienia komunikacji wskazane jest podanie w odstąpieniu daty zakupu albo numeru umowy / dokumentu sprzedaży, danych bankowych i wybranego sposobu zwrotu towaru.

Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kwoty w pełni odpowiadającej cenie towaru i zapłaconym kosztom jego dostawy w ciągu 14 dni od odstąpienia umowy, w taki sam sposób, w jaki przyjął płatność Kupującego. Jeżeli Sprzedawca oferuje w ramach określonego sposobu dostawy towaru kilka możliwości, jest zobowiązany do uiszczenia Kupującemu najtańszej z nich. Najpóźniej w tym samym terminie Kupujący jest zobowiązany przesłać lub przekazać zakupiony towar Sprzedawcy. Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy (nie za pobraniem) kompletny, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, nie może nosić śladów zużycia lub uszkodzenia. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący.

Jeżeli Kupujący zwraca towar osobiście w placówce Sprzedawcy, Sprzedawca zwróci powyższe płatności Kupującemu w ciągu 7 dni od odstąpienia od umowy.

Sprzedający nie musi zwracać przyjętych środków pieniężnych Kupującemu przed przekazaniem towaru przez Kupującego lub udowodnieniem przez niego odesłania towaru do Sprzedawcy.

Jeżeli zwrócony towar został uszkodzony na skutek naruszenia obowiązku Kupującego, Sprzedawca jest uprawniony zastosować wobec Kupującego roszczenie odszkodowawcze z tytułu obniżenia wartości towaru i potrącić go ze zwracanej kwoty.

Wyjątki: Prawa do odstąpienia od umowy nie można dochodzić w przypadku umów o dostawie treści cyfrowej, o ile nie została ona dostarczona na nośniku fizycznym, lub w przypadku umów o świadczenie usług, w obydwu przypadkach pod warunkiem, że do spełnienia doszło za uprzednią wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu na odstąpienie od umowy; ponadto w przypadku umów dostawy usług lub towarów (w tym napojów alkoholowych), których cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnych od woli Sprzedawcy; w przypadku umów dostawy towaru dostosowanego na życzenie Kupującego lub dla niego i w przypadku umów na towary ulegające szybkiemu zepsuciu, w przypadku towaru, który został bezpowrotnie zmieszany z innym towarem lub wyjęty z zamkniętego opakowania i ze względów higienicznych nie można go zwrócić; w przypadku dostaw nagrań dźwiękowych lub wideo, lub programów komputerowych, jeżeli Kupujący naruszył ich oryginalne opakowanie; w przypadku dostaw gazet, czasopism lub innych periodyków; w przypadku umów zakwaterowania, transportu, wyżywienia lub wykorzystania wolnego czasu świadczonych w określonym terminie lub w przypadku umów zawieranych na podstawie licytacji publicznej zgodnie z ustawą regulującą licytacje publiczne.

Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny TUTAJ.

Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w każdej chwili przed dostawą towaru, jeżeli nie jest obiektywnie w stanie, z powodów leżących po stronie osób trzecich, dostarczyć Kupującemu towary w terminie stosownym do okoliczności, i/lub jeżeli zostanie stwierdzone, że Kupujący naruszył wcześniej zawartą umowę ze Sprzedawcą.

Sprzedawca jednocześnie informuje Kupującego, że umowa nie zostaje zawarta, jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do rzeczywistej tożsamości Kupującego lub w przypadku oczywistych błędów w podanych informacjach dotyczących towaru lub ceny.

Prezenty

Jeżeli Kupujący skorzysta ze swojego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący jest zobowiązany zwrócić wraz ze zwracanym towarem również związane z nim przekazane prezenty, włącznie ze wszystkim, czym się wzbogacił. Jeżeli Kupujący tego nie zwróci, wartości te będą postrzegane jako bezpodstawne wzbogacenie. Jeżeli wydanie przedmiotu bezpodstawnego wzbogacenia nie jest możliwe, Sprzedawcy przysługuje prawo do rekompensaty pieniężnej w wysokości ceny zwyczajowej.

Prawa i obowiązki wynikające z wadliwego wykonania

Jakość w momencie odbioru

Jeżeli odebrany towar wykazuje braki (np. nie ma uzgodnionych lub zasadnie oczekiwanych właściwości, nie nadaje się do zwyczajowego lub uzgodnionego celu, nie jest kompletny, nie odpowiada jego ilość, rozmiary, waga lub jakość nie spełnia innych parametrów ustawowych, umownych lub też ustalonych przed zawarciem umowy), chodzi o wady towaru, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

Kupujący może zastosować wobec Sprzedawcy najpóźniej w ciągu dwóch lat po odbiorze towaru zgodnie ze swoim wymogiem roszczenie w zakresie nieodpłatnego usunięcia wady lub w zakresie stosownego obniżenia ceny; o ile nie jest to nieadekwatne do charakteru wady (w szczególności jeżeli wady nie można usunąć bez zbędnej zwłoki), można zastosować wymóg dostawy nowej rzeczy bez wad lub nowej części składowej bez wad, jeżeli wada dotyczy tylko tej części składowej.

Jeżeli towaru nie można naprawić albo wymienić, Kupujący może, w drodze odstąpienia od umowy, domagać się zwrotu ceny sprzedaży w pełnej wysokości.

W ciągu sześciu miesięcy po odbiorze towaru istnieje domniemanie, że wada towaru istniała już podczas jego odbioru.

Sprzedawca nie ma obowiązku spełnić roszczenia Kupującego, jeżeli udowodni, że Kupujący przed odbiorem towaru o wadzie towaru wiedział lub sam ją spowodował.

W przypadku sprzedawanego używanego towaru Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady odpowiadające stopniowi dotychczasowego użytkowania lub zużycia. W przypadku rzeczy sprzedawanych po niższej cenie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę, która była powodem obniżenia ceny. Zamiast prawa do wymiany Kupującemu w takich przypadkach przysługuje prawo do stosownej zniżki.

Prawa ustawowe z tytułu wad

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady powstałe po odbiorze towaru w 24-miesięcznym okresie gwarancyjnym lub w okresie użytkowania podanym w reklamie, na opakowaniu towaru lub w załączonej instrukcji.

Kupujący może w tym terminie złożyć reklamację i według własnego wyboru domagać się w przypadku wady, która oznacza rażące naruszenie umowy (bez względu na to, czy wadę da się usunąć czy nie da się usunąć):

 • usunięcia wady poprzez dostawę nowej rzeczy bez wady lub dostarczenie brakującej rzeczy;
 • bezpłatnego usunięcia wady poprzez naprawę;
 • stosownego obniżenia ceny sprzedaży; lub
 • zwrotu ceny sprzedaży na podstawie odstąpienia od umowy.

Rażące jest takie naruszenie warunków umowy, o którym strona naruszająca umowę już w momencie zawierania umowy wiedziała lub musiała wiedzieć, że druga strona nie zawarłaby umowy przewidując to naruszenie.

W przypadku wady, która nie oznacza rażącego naruszenia umowy (bez względu na to, czy chodzi o wadę, którą można usunąć lub której nie można usunąć), Kupującemu przysługuje prawo do usunięcia wady lub stosownej obniżki ceny sprzedaży.

Jeżeli wada, którą można usunąć, wystąpi po naprawie ponownie (trzecia reklamacja tej samej wady lub czwarta z powodu innej wady) lub jeżeli towar ma większą liczbę wad (co najmniej trzy wady jednocześnie), Kupujący może dochodzić prawa do obniżki ceny sprzedaży, wymiany towaru lub odstąpić od umowy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe na skutek normalnego zużycia lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

Na wybrane towary Sprzedawca zobowiązuje się zaoferować Kupującemu rozszerzoną gwarancję umowną.

Załatwienie reklamacji

Kupujący powinien złożyć reklamację bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu wady do Sprzedawcy lub osoby wskazanej do dokonania naprawy. Jeżeli Kupujący uczyni to w formie pisemnej lub elektronicznej, powinien podać swoje dane kontaktowe, opis wady i żądany sposób załatwienia reklamacji.

Formularz do pobrania TUTAJ.

Kupujący jest obowiązany poinformować Sprzedawcę, jakie prawo wybrał przy zgłaszaniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Zmiana wyboru bez zgody Sprzedawcy jest możliwa tylko wtedy, kiedy Kupujący żądał naprawy wady, która okaże się niemożliwa do usunięcia.

Jeżeli Kupujący nie wybierze swojego prawa z tytułu rażącego naruszenia umowy w terminie, przysługują mu prawa jak w przypadku nierażącego naruszenia umowy.

Kupujący jest zobowiązany udokumentować zakup towaru (najlepiej na podstawie dokumentu zakupu). Termin załatwienia reklamacji rozpoczyna bieg od momentu złożenia (zawiadomienia) reklamacji. Kupujący przekaże lub doręczy towar Sprzedawcy lub do miejsca wskazanego do dokonania naprawy wraz lub po złożeniu reklamacji. Towar powinien być w razie przewozu zapakowany w odpowiednim opakowaniu, aby nie doszło do jego uszkodzenia, powinien być czysty i kompletny.

Reklamację, włącznie z usunięciem wady, Sprzedawca załatwi bez zbędnej zwłoki najpóźniej do 30 dni od dnia złożenia reklamacji, o ile nie ustali z Kupującym na piśmie dłuższego terminu. Po upływie tego terminu Kupujący ma takie same prawa, jak gdyby chodziło o rażące naruszenie umowy.

Jeżeli Sprzedawca odmówi usunięcia wady rzeczy, Kupujący może domagać się stosownej obniżki ceny lub odstąpić od umowy.

Gwarancja jakości zostaje przedłużona o okres od złożenia reklamacji do jej załatwienia lub do czasu, gdy Kupujący powinien był rzecz odebrać. Jeżeli towar lub jego części zostaną wymienione, zostanie zastosowana odpowiedzialność Sprzedawcy, jak gdyby chodziło o zakup nowego towaru lub jego części.

Jeżeli nie ma możliwości monitorowania stanu załatwienia reklamacji online, Sprzedawca zobowiązuje się o załatwieniu reklamacji poinformować Kupującego zgodnie z jego wymogiem w drodze wiadomości e-mail lub za pośrednictwem wiadomości SMS.

Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Kupującemu przysługuje rekompensata faktycznie poniesionych kosztów.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych w celu wykonania przedmiotu umowy jest Sprzedawca.

Dane identyfikacyjne i kontaktowe Administratora

Spółka: HÖGNER s.r.o.

Siedziba: Veverkova 1343, 50002 Hradec Králové

Regon: 27503542

NIP: CZ27503542

Telefon: +420 498 500 604

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres kontaktowy: Veverkova 1343, 50002 Hradec Králové

Cel przetwarzania, zakres danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że do celów zawarcia umowy, jej późniejszego wykonania (przetwarzania zamówienia, zapewnienia wydania i doręczenia towaru) oraz ewentualnego rozpatrywania praw wynikających z wadliwego wykonania (reklamacji), Administrator przetwarza i przechowuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (zwane dalej RODO), jego dane osobowe w następującym zakresie: nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, Regon, dane dotyczące zrealizowanej płatności, dane dotyczące zamówionego towaru.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) RODO jest wykonanie umowy, której stroną jest Kupujący.

Kategorie osób, których dane dotyczą / osoby, których dane dotyczą

Administrator zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych Kupującego innym podmiotom aniżeli następującym podmiotom przetwarzającym:

przewoźnikowi umownemu, którego wybierze Kupujący w formularzu zamówienia w celu dostawy towaru. Lista przewoźników jest dostępna w punkcie nr 3 Dostawa towaru Warunków Handlowych, przy czym dane zostaną przekazane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu;

Innymi podmiotami zewnętrznymi mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, internetowe, spółka zapewniająca obsługę bezpłatnej linii dla klientów, spółka wysyłająca informacje handlowe itp. W takim przypadku z tymi podmiotami – przetwarzającymi dane osobowe – zostają zawarte stosunki umowne, które w drodze umowy zapewniają ochronę przekazywanych danych osobowych zgodnie z RODO. Siedziba podmiotów świadczących usługi informatyczne znajduje się zasadniczo na terenie UE i dane osobowe nie są przekazywane poza UE.

Niektóre organy administracji państwowej są uprawnione, w celu wypełnienia ich obowiązków ustawowych, zażądać informacji o Kupującym w określonym celu (np. policja, inspekcja handlowa, organy kontroli finansowej). Sprzedawca przekaże dane dotyczące Kupującego tym organom państwowym tylko wtedy, gdy uprawnienie do żądania tych danych wynika z mocy prawa.

Okres przechowywania

Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania umowy (przetworzenie zamówienia, wydanie i doręczenie towaru) oraz przez okres gwarancji ustawowej (24 miesiące po odbiorze towaru) lub przez okres udzielonej gwarancji umownej.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że administrator ma, zgodnie z § 31 Ustawy o rachunkowości (nr 593/1991 Dz.U. Rep. Czeskiej), obowiązek przechowywania dokumentów księgowych i zapisów księgowych (faktur) przez okres 5 lat, począwszy od końca okresu obrachunkowego, którego dotyczą (oznacza to, że jeżeli zakupisz towar w trakcie roku 2018, faktura powinna być przechowywana do końca 2023 roku). Administrator ma również obowiązek, wynikający z § 47 Ustawy o administrowaniu podatkami i opłatami (nr 337/1992 Dz.U. Rep. Czeskiej), przechowywania faktury przez okres 3 lat od końca okresu podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy związany z fakturą (oznacza to, że jeżeli zakupisz towar w trakcie roku 2018, faktura do celów postępowania podatkowego powinna być przechowywana do końca 2021 roku). Faktura zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres dostawy, adres faktury, ewentualnie Regon.

Kupujący przyjmuje również do wiadomości, że administrator ma, zgodnie z § 35 Ustawy o podatku od towarów i usług (nr 235/2004 Dz.U. Rep. Czeskiej), obowiązek przechowywania dokumentów podatkowych przez okres 10 lat od końca okresu obrachunkowego, w którym transakcja została zrealizowana (oznacza to, że jeżeli zakupisz towar w trakcie roku 2018, faktura powinna być przechowywana do końca 2028 roku). Faktura VAT zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres dostawy, adres faktury, ewentualnie Regon.

Prawa Kupującego w odniesieniu do danych osobowych

Kupujący ponadto przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z artykułami od 15 do 21 RODO przysługują mu prawa:

 • a) dostępu do danych osobowych, które składa się z prawa do otrzymania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe, które go dotyczą, są lub nie są przetwarzane, a jeżeli są, przysługuje mu prawo dostępu do tych danych osobowych oraz do informacji określonych w artykule 15 RODO;
 • b) do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które go dotyczą, ponadto z uwzględnieniem celów przetwarzania Kupującemu przysługuje prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia zgodnie z artykułem 16 RODO;
 • c) do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), które polega na tym, że administrator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby, której dane dotyczą, gdy nie będą już niezbędne do celów wykonania umowy, lub jeżeli nie ma innej podstawy prawnej ich dalszego przetwarzania;
 • d) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w artykule 18 RODO;
 • e) do przenoszenia danych zgodnie z warunkami podanymi w artykule 20 RODO;
 • f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z artykułem 21 RODO.

Administrator udzieli Kupującemu, na jego wniosek, informacji o działaniach podjętych w każdym przypadku nie później niż w ciągu 15 dni po otrzymaniu wniosku.

Administrator zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania Kupującemu, jeżeli skorzysta on z przysługującego mu prawa dostępu do danych osobowych, oprócz pierwszej kopii przetwarzanych danych także nieodpłatnej drugiej kopii, jeżeli Kupujący tego zażąda.

W razie wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych Kupujący ma prawo skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w tym zakresie, i złożyć skargę.

Sprzedawca umożliwia zakup bez rejestracji, natomiast dane niezarejestrowanych kupujących będą wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy, a nie w celach marketingowych czy biznesowych.

Rozstrzyganie sporów

Wzajemne spory między Sprzedawcą a Kupującym będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

Pozasądowe postępowanie w sprawie rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego wszczyna się wyłącznie na wniosek konsumenta i tylko wtedy, gdy spór nie został rozstrzygnięty bezpośrednio ze Sprzedawcą. Wniosek może być złożony nie później niż w ciągu 1 roku od daty, gdy konsument po raz pierwszy dochodził u Sprzedawcy swojego prawa będącego przedmiotem sporu.

Konsument ma prawo do wszczęcia pozasądowego postępowania w sprawie rozstrzygnięcia sporu za pośrednictwem platformy ODR dostępnej na stronie internetowej ec.europa.eu/consumers/odr/.

W okresie trwania negocjacji w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu nie biegną i nie rozpoczną biegu terminy przedawnienia i terminy zawite zgodnie z kodeksem cywilnym, dopóki jedna ze stron sporu wyraźnie nie odmówi kontynuowania negocjacji.

Pozostałe

Kupującym do celów niniejszych Warunków Handlowych jest rozumiany konsument, którym jest człowiek, który w odróżnieniu od Sprzedawcy, podczas zawierania i wykonywania umowy nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej, ani w ramach samodzielnego wykonywania swojego zawodu.

Sprzedawcą do celów niniejszych Warunków Handlowych jest rozumiany przedsiębiorca, który w odróżnieniu od Kupującego, podczas zawierania i wykonywania umowy działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania swojego zawodu.

Zwrot zużytego sprzętu elektrycznego

Obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach (nr 185/2001 Dz.U. Rep. Czeskiej) Sprzedawca wypełnia za pośrednictwem spółki ELEKTROWIN a.s. – więcej informacji na stronie www.electrowin.cz.

Sprzedawca zapewnia zwrot zużytego sprzętu elektrycznego z gospodarstw domowych i selektywną zbiórkę odpadów elektrycznych, baterii i akumulatorów zgodnie ze stosownymi przepisami prawa. Klient jest uprawniony zwrócić stare urządzenie elektryczne przy zakupie nowego, podobnego urządzenia elektrycznego lub baterii albo akumulatorów w placówce Sprzedawcy.

Klientowi przysługuje również prawo do zwrotu urządzenia elektrycznego, odpadu elektrycznego, baterii lub akumulatorów w miejscach zbiórki przeznaczonych do zbierania podanego odpadu w stosownej miejscowości.

Urządzenia elektryczne, odpady elektryczne, baterie ani akumulatory nie mogą być wyrzucane wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Należy je przekazać w miejscach przeznaczonych do tego celu, tzn. w punktach zbierania odpadów lub w miejscach ich zwrotu, przykładowo w miejscach podanych powyżej. Wyżej wymieniony sprzęt i odpady zostaną wykorzystane do produkcji nowych urządzeń. Pochodzące z tych urządzeń i odpadów niebezpiecznie i szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska naturalnego i stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Za opakowania wyrobów wprowadzanych do obrotu na terytorium Republiki Czeskiej została uiszczona opłata produktowa w celu zapewnienia zbiórki i odzysku materiału opakowaniowego (EKO-KOM a.s., umowa EK-F06060171).

Pozostałe kwestie tutaj niewymienione są regulowane Kodeksem cywilnym (nr 89/2012 Dz.U. Rep. Czeskiej), Ustawą o ochronie konsumentów (nr 634/1992 Dz.U. Rep. Czeskiej) i innymi przepisami prawa, z późniejszymi zmianami.

Umowa i powiązane z nią kwestie są regulowane czeskim prawem.

Zmiany Warunków Handlowych w innej formie, aniżeli obustronnie zatwierdzona forma pisemna, są wykluczone.

Niniejsze Warunki Handlowe wchodzą w życie z dniem 10 kwietnia 2020 roku.